• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Úhrada za kurz, školský rok 2020/2021

Platí od 01. 09. 2020

(zápisné + školné = úhrada)

 

Počet  hodín/   týždeň

Zápisné ročne €

Žiaci ZŠ a  polročne €

VŠ – denné  štúdium polročne €

MD, RD a inv. polročne €

Dospelí

polročne €

Seniori

polročne €

2

40

77

77

77

80

77

3

40

100

102

102

110

100

4

40

115

125

125

135

115

5

40

140

145

145

150

6

40

171

176

176

185

8

40

202

207

207

215

12

40

295

300

300

305

Intenzívny  kurz 25 hod./týžd.

40

583

583

583

583

 

*školné v seniorských kurzoch:

  • Uvedené sumy sú pre poslucháčov nad 55 rokov (k 09. 2020) v seniorských kurzoch
  • pre poslucháčov do 55 rokov platia sumy ako v bežných kurzoch.

 

**        VŠ – študent VŠ  denného štúdia

            MD, RD – materská a rodičovská dovolenka

            ID – invalidný dôchodca       

***      Sme poberateľmi vzdelávacích poukazov žiakov ZŠ a SŠ

 

Z uvedenej sumy je zápisné na polrok 20 €.

Zápisné sa pri žiadosti o vrátenie školného (do 30. 09.) nevracia. Výšku úhrady upravuje § 53 zákona č. 245/2008 v platnom znení a ročné školné a zápisné upravuje VZN BSK.

 

Iné poplatky:

 

Poplatok za štátne jazykové skúšky, platný od 01. 01. 2013:

  • 88,- € – základná ŠJS – externí poslucháči,    60,- €interní poslucháči
  • 108,- € – všeobecná a odborná ŠJS – externí poslucháči,    88,- interní poslucháči
  • 135,- € – špeciálna ŠJS – externí poslucháči,    115,- interní poslucháči

 

Postupové testy 5 €
Osvedčenie o jazykovej spôsobilosti 34 €
Potvrdenie v cudzom jazyku 10 €/ str.

 

Dar do o. z. školy na 1. polrok 10 €.

 

ÚHRADY ZA MEDZINÁRODNÉ SKÚŠKY sú zverejnené na webovom sídle školy www.1sjs.sk

NJ – GOETHEHO INŠTITÚT a Šj

Ročníky rozšírené o prípravu na: Zvýšenie na rok o:
GI B1, Šj – A1 – B1
7,00 €
GI B2, Šj- B2 10,00 €
 GI C1, Šj – C1
13,00 €

 

Pozn.: Pri odovzdaní vzdelávacieho poukazu je zľava v druhom polroku 10 €.