• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Ceny kurzov a poplatky

Ceny kurzov a poplatky – Úhrada za poslucháča 1. a 2. polrok 2019/2020

 

Úhrada (= zápisné + školné) za kurzy v šk.r. 2019/2020 – 1. a 2. polrok:

Počet hodín Poslucháči Seniori v seniorskom kurze* Žiaci ZŠ a SŠ  VŠ, MD, RD,  ID** 
2 hodiny týždenne 80,00 € 70,00 € 77 €  77,0 € 
3 hodiny týždenne 110,00 € 100,00 € 102 €  102 € 
4 hodiny týždenne 135,00 € 118,00 € 118€  125 € 
5 hodín týždenne 150,00 € / 140 €  135 € 
6 hodín týždenne 185,00 € / 171 €  176 € 
8 hodín týždenne 215,00 € / 202 €  207 € 
12 hodín týždenne 305,00 € / 295 €  300 € 
Abiturienti 390,00 € / 380 €  385 € 
Intenzívny 25 hodín kurz/týždeň 583,00 € / 583 €  583,0 € 
  • Uvedené sumy sú pre poslucháčov nad 55 rokov (k 01. 09. 2019) v seniorských kurzoch mimo hlavný vyučovací čas, t.j. od 7.30 do 13.50, v riadnom vyučovacom čase platí plná suma.
  • pre poslucháčov do 55 rokov sú sumy ako v bežných kurzoch** VŠ – študent VŠ denného štúdia     ID – invalidný dôchodca       Z uvedenej sumy je zápisné na polrok 20 €.
  • Zápisné sa pri žiadosti o vrátenie školného (do 30.9.) nevracia.
  • *** Sme poberateľmi vzdelávacích poukazov žiakov ZŠ a SŠ
  •      MD, RD – materská a rodičovská dovolenka

       *školné v seniorských kurzoch:

  • Uvedené sumy sú pre poslucháčov nad 55 rokov (k 01. 09. 2019) v seniorských kurzoch mimo hlavný vyučovací čas, t.j. od 7.30 do 13.50, v riadnom vyučovacom čase platí plná suma.
  • pre poslucháčov do 55 rokov sú sumy ako v bežných kurzoch

** VŠ – študent VŠ denného štúdia

     MD, RD – materská a rodičovská dovolenka

     ID – invalidný dôchodca      

*** Sme poberateľmi vzdelávacích poukazov žiakov ZŠ a SŠ

Z uvedenej sumy je zápisné na polrok 20 €.

Zápisné sa pri žiadosti o vrátenie školného (do 30. 09.) nevracia.

Výšku úhrady upravuje § 53 zákona č. 245/2008 v platnom znení a ročné školné  a zápisné VZN BSK č. 4/2018.

 

Iné poplatky:

 

Poplatok za štátne jazykové skúšky, platný od 01. 01. 2013:

  • 88,- € – základná ŠJS – externí poslucháči,    60,- €interní poslucháči
  • 108,- € – všeobecná a odborná ŠJS – externí poslucháči,    88,- interní poslucháči
  • 135,- € – špeciálna ŠJS – externí poslucháči,    115,- interní poslucháči

 

Postupové testy 5 €
Osvedčenie o jazykovej spôsobilosti 34 €
Potvrdenie v cudzom jazyku 10 €/ str.

Dar do o. z. školy na 1. polrok 10 €.

 

ÚHRADY ZA MEDZINÁRODNÉ SKÚŠKY sú zverejnené na webovom sídle školy www.1sjs.sk

NJ – GOETHEHO INŠTITÚT a Šj

Ročníky rozšírené o prípravu na: Zvýšenie na rok o:
GI B1, Šj – A1 – B1
7,00 €
GI B2, Šj- B2 10,00 €
 GI C1, Šj – C1
13,00 €

Pozn.: Pri odovzdaní vzdelávacieho poukazu je zľava v druhom polroku 10 €.