• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Medzinárodné skúšky – Nemecký jazyk

Naša škola má licenciu Goetheho Inštitútu v Mníchove na prípravu a vykonávanie medzinárodných skúšok Goethe-Zertifikat B1, Goethe-Zertifikat B2 a Goethe-Zertifikat C1. 

Certifikáty GI  sa môžu uznať   na niektorých vysokých školách ako náhrada prijímacej skúšky z cudzieho jazyka. Minimálny vek na zloženie skúšky je 16 rokov. Skúšky  v našej škole sa konajú dvakrát za rok, skladajú sa z písomnej a ústnej časti, podrobnosti nižšie. Goethe-Zertifikat B1 prebieha u nás vo všetkých 4. ročníkoch, príprava na skúšku Goethe-Zertifikat B2 prebieha vo všetkých 1. ročníkoch vyššieho kurzu a príprava na skúšku Goethe-Zertifikat C1 vo všetkých 2. ročníkoch vyššieho kurzu. Prihlášky na skúšky vybavuje Mgr. Beatrix Barsiová (bars@1sjs.sk)  Prihlásiť sa môžu aj externí záujemcovia.
Termíny skúšok a podávania prihlášok sú nižšie.


Goethe-Zertifikat B1

 • medzinárodne uznávaná skúška z nemeckého jazyka
 • zodpovedá stupňu B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (kandidát sa vie jednoducho a súvislo vyjadriť k témam všedného dňa, vie opísať skúsenosti a udalosti, zdôvodniť svoje plány a názory)
 • uznávajú ho zamestnávatelia vo verejnej i súkromnej sfére, vyžaduje sa od záujemcov o udelenie nemeckého štátneho občianstva
 • vek kandidáta – 16 rokov a viac, nemčina je pre neho cudzím jazykom
 • skúška sa robí po ukončení základného stupňa štúdia (približne 400-600 hodín), skladá sa z písomnej a ústnej časti

Priebeh skúšky:

Prezentácia skúšky

I. písomná časť: trvanie 165 min.,

 1. Lesen (čítanie s porozumením)
 2. Hören (počúvanie s porozumením)
 3. Schreiben (písomný prejav)

II. ústna časť : trvanie 15 min.. Vykonáva sa vo forme párovej skúšky.

 1. Gemeinsam etwas planen (Spoločne niečo plánovať)
 2. Ein Thema präsentieren (Prezentácia zadanej témy)
 3. Über ein Thema sprechen (Rozhovor na tému)

Odporučené učebnice:

 • Schritte international 1 – 6
 • akákoľvek iná učebnica, ktorá vedie k dosiahnutiu tejto úrovne.

Bližšie informácie, ukážky písomnej a ústnej časti nájdete na adrese www.goethe.de

Informácie: Mgr. B. Barsiová, bars@1sjs.sk


Goethe-Zertifikat B2

 • certifikát B2 je nová skúška, ktorá bola celosvetovo zavedená v roku 2007
 • zodpovedá úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca  s vysvedčením Goethe certifikátu B2 preukazujete dobré znalosti spisovného nemeckého jazyka. Tieto znalosti vám umožňujú správne sa vyjadriť /ústne i písomne/ k rôznym témam ako i porozumieť náročnejším textom.
 • rozsah asi 590-680 vyučovacích hodín

Priebeh skúšky:

I. písomná časť (trvanie celkom cca 190 minút):

 1. Leseverstehen (čítanie s porozumením) – Trvanie: 80 minút, 4 druhy úloh
 2. Schreiben (písomný prejav) – Trvanie: cca 80 minút, dve úlohy
 3. Hörverstehen (počúvanie s porozumením) – Trvanie: cca 30 minút
  1. Počúvate text a opravujete nesprávne alebo dopĺňate chýbajúce informácie. Text počúvate 1x.
  2. Počúvate text o dĺžky cca 8-10 minút. Text si vypočujete najskôr 1x celý, pri druhom počúvaní je rozčlenený do 3 odsekov. K textu vyriešite 10 úloh (forma Multiple Choice).

II. ústna časť (trvanie cca 10-15 minút)

Ústna časť sa vykonáva vo forme párovej skúšky (interakcia dvoch osôb, dĺžka spolu 15 minút) alebo jednotlivo (dĺžka 10 minút). Ústna skúška pozostáva z dvoch úloh. Príprava: 15 minút (kandidát si môže robiť poznámky, používanie jazykových pomôcok nie je dovolené)

Úloha 1 (monológ): Dostanete zoznam úloh s krátkym textom a danou štruktúrou. Vašou úlohou je vyjadriť sa súvisle k téme, použijúc argumenty pre a proti a vyjadriť svoj osobný názor. Čas: 2-3 minúty

Úloha 2 (dialóg): Dostanete zoznam úloh. Zvolíte si jeden z dvoch alebo troch obrázkov a zdôvodníte svoje rozhodnutie. Počas rozhovoru s partnerom sa zhodnete na téme vyhovujúcej obom

Odporučené učebnice:

 • Sicher! B2.1, B2.2
 • akákoľvek iná učebnica, ktorá vedie k dosiahnutiu tejto úrovne.

Bližšie informácie, ukážky písomnej a ústnej časti nájdete na adrese www.goethe.de


Goethe-Zertifikat C1 

 • medzinárodne uznávaná skúška z nemeckého jazyka
 • zodpovedá stupňu C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (kandidát sa dokáže spontánne a plynulo vyjadriť k témam všedného dňa, vie opísať skúsenosti a udalosti, zdôvodniť svoje plány a názory)
 • stredné školy, odborné vysoké školy a niektoré nemecké univerzity akceptujú túto skúšku
 • vek kandidáta – 16 rokov a viac, nemčina je pre neho cudzím jazykom

Priebeh skúšky:

Prezentácia skúšky

I. písomná časť:

 1. Lesen (70 min.)
 2. Hören (circa 40 min.)
 3. Schreiben (80 min.)

II. ústna časť:

 1. Über ein Thema sprechen/ Produktion – Monolog  (cca 3-4 min./ pro Teilnehmer)
 2. Ein Problem diskutieren/ Interaktion – Dialog ( cca 7-8 min.)

Odporučené učebnice:

 • Sicher! C1.1, C1.2
 • akákoľvek iná učebnica, ktorá vedie k dosiahnutiu tejto úrovne.

 Bližšie informácie, ukážky písomnej a ústnej časti nájdete na adrese www.goethe.de


Termíny B1, B2, C1 na  školský rok 2019/2020
 
Certifikát  Dátum skúšky/ prihláška Úhrada
 Goethe Zertifikat  B1, 

25. – 26. 02. 2020 – prihláška do 27. 01. 2020

26. – 27. 05. 2020 – prihláška do 27. 04. 2020

140,- Eur/modul 50,- Eur

140,- Eur/modul 50,- Eur

  Goethe Zertifikat  B2

25. – 26. 02. 2020 – prihláška do 27. 01. 2020

26. – 27. 05. 2020 – prihláška do 27. 04. 2020

165,- Eur/modul 75,- Eur

165,- Eur/modul 75,- Eur

 Goethe Zertifikat  C1

25. – 26. 02. 2020 – prihláška do 27. 01. 2020

26. – 27. 05. 2020 – prihláška do 27. 04. 2020

175,- Eur
 
Prvý deň termínu skúšky sa koná písomná časť skúšky, druhý deň termínu skúšky sa koná ústna časť skúšky.

Prihlásení záujemcovia sú pozvaní na konkrétny deň.

Tlačivá

Prihláška na skúšku Goethe-Zertifikat B1 (rtf)

Prihláška na skúšku Goethe-Zertifikat B2 (rtf)

Prihláška na skúšku Goethe-Zertifikat C1 (rtf)