• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Ostatné ročníky

Prijímanie poslucháčov pre školský rok 2019/2020 (okrem 1. ročníkov)

Informácie o prijímaní poslucháčov do prvých ročníkov nájdete v sekcii „1. ročníky“.

Jazyková škola  má kurzy v dvoch budovách: Palisády 38 a Vazovova 14. Oznamovacie tabule sú umiestnené na medziposchodí na Palisádach a pri informáciách na Vazovovej.

 

Všeobecné informácie pre pristupovanie do existujúcich kurzov – 2., 3., 4. a 6. ročníky všetkých vyučovaných  jazykov:  

Možnosť vykonať test do ročníka pokračuje od 13 6. 2019 podľa aktuálneho rozvrhu kurzov   

Postup: Pristupujete do jestvujúcich kurzov. Vyberiete si z ponuky v budovách školy (rozvrh a oznam) kurz, do ktorého by ste chceli chodiť (ročník a konkrétny čas).

Napr.: Vyberiete si z ponuky časovo vhodný kurz. Pôjdete na test do príslušného kurzu v tam uvedenom čase do triedy a oznámite vyučujúcemu, že chcete písať test.  Za vykonanie testu zaplatíte 5 € priamo u vyučujúceho, ktorý vám dá potvrdenku. Ak uspejete v teste, učiteľ Vás zapíše, vydá Vám poštovú poukážku a  v tom kurze budete pokračovať od septembra. Za zapísaného  sa považujete až po odovzdaní  vyplnenej zápisnej  karty a zaplatení poplatku.                                                                                                                      

Ak neuspejete pri teste do zvoleného ročníka, učiteľ Vám dá odporúčanie do vhodného kurzu. Test znovu nepíšete, len sa prihlásite čo najskôr  u vyučujúceho vybraného nižšieho kurzu. Testy sa píšu znovu od 5.9.  podľa rozvrhu vo vyučovacom čase kurzov. Svoje jazykové zručnosti odhadnete podľa používaných učebníc v kurze (sú uverejnené pod jednotlivými jazykmi) alebo podľa rámcových osnov, ktoré sú tiež zverejnené na našej stránke.Ak ste bezradní, konzultujte zo šéfom odboru alebo vyučujúcim.

Na všetky testy  si  treba priniesť občiansky preukaz, pero, vedomosti a 5 €.

Na voľné miesta bude možné opäť písať vstupné testy od 5.9.2019 v kurzoch podľa rozvrhu.

 

Informácia pre kandidátov na vstupné testy do 1. vyššieho kurzu a prípraviek na štátnu jazykovú skúšku:

Testy vždy začínajú o 16.30. Každý sedí v lavici sám. Priniesť občiansky preukaz, pero a 5 €. Píšu sa v dňoch 24.6., 25.6., 26.6. 2019, každý deň iná úroveň jazykovej náročnosti, prípade iný jazyk.

Výsledky testov budú zverejnené dňa 11.9.2019 v škole a na webe pod novinkami. Rebríček úspešnosti sa dá urobiť až po náhradnom (nie opravnom) termíne testu v septembri.

Tých, ktorí nedosiahnu potrebnú úspešnosť (70 %) v teste  na požiadanie umiestníme do vhodného ročníka podľa výsledkov testu v septembri. Odporúčanie na možné kurzy bude zverejnené pod zoznamom prijatých poslucháčov..

Ak budete chcieť vedieť presný počet získaných bodov, môžete sa informovať u príslušného zástupcu riaditeľa podľa jazyka v jeho úradných hodinách alebo mailom, kde v predmete uvediete  „počet bodov“ a skratku jazyka a do čoho ste písali test, napr. AV alebo AP, NV, NP…..

Informácie o termínoch zápisu podľa odborov:

Anglický jazyk 2019/2020

Germánske jazyky 2019/2020

Románske, orientálne a slovanské jazyky 2019/2020