• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Prijimanie poslucháčov

Prijímanie poslucháčov na školský rok 2019/2020

Jazyková škola vedie kurzy v dvoch budovách, na Palisádach 38 (sídlo) a Vazovovej 14 (elokované pracovisko). Oznamovacie tabule sú umiestnené na medziposchodí na Palisádach a pri informáciách na prízemí  a na bráne na Vazovovej. Zápis do 1. ročníkov (začiatočníci)  na školský rok 2019/2020  bude od 30. 05. 2019 od 14.00 do 19.00 v čitárni školy na Palisádach 38 a na prízemí na Vazovovej 14, Bratislava. Zápis pokračuje v rovnakom čase v pracovných dňoch od 31. 05. 2019 v kanceláriách školy.

Na Vazovovej 14 sa zapisujú 1. ročníky kurzov anglického, nemeckého  a holandského jazyka, ktoré tam prebiehajú.

Na Palisádach 38 sa zapisujú v tom istom čase kurzy Aj a Nj, ktoré tam prebiehajú, a všetky ostatné jazyky. Kurzy budú mať miesto vyučovania uvedené v rozvrhu a dozviete sa ich pri zápise.

Záujemcovia o štúdium cudzích jazykov na inej jazykovej úrovni (A1 – B2.1 a C1) v nasledujúcom  školskom roku  majú možnosť pristúpiť do jestvujúcich kurzov na základe vykonania testu vo vybranom kurze. Testy sa dajú písať priamo u vyučujúcich vo vybranom kurze (rozvrh) od 13. júna 2019.  Úhrada za test je 5 eur.

Vyberiete si kurz jazyka, ktorý Vám úrovňou a časovo vyhovuje. Na začiatku vyučovacej hodiny oznámite učiteľovi, že si doň chcete napísať test. Dohodnete si, kedy Vám oznámi, či ste uspeli v teste. Ak budete úspešný, budete od septembra navštevovať vybraný kurz. Ak by ste neboli úspešný, podľa výsledku testu Vám učiteľ odporučí vhodný ročník, kde sa môžete zapísať. Druhý raz nepíšete test.

Do všetkých ročníkov kurzov možno pristúpiť  na základe úspešne vykonaného testu. Testy na voľné miesta  v 2. (A2), 3. (B1), 4. (B2.1), a 6 (C1). ročníkoch kurzov sa píšu  od 13. 06.  priamo v kurzoch  podľa rozvrhu. Kurzy, ktoré) sú plne obsadené a nedá sa do nich písať test sú od uvedeného dátumu zverejnené v budove školy, kde kurz prebieha. Poplatok za test: 5 € .

Kurz si vyberiete podľa svojich predpokladaných jazykových zručností. Môžete sa zorientovať podľa preberaných učebníc v jednotlivých ročníkoch, ktoré nájdete pod jednotlivými jazykmi na stránke alebo podľa rámcových osnov. Ak si neviete rady, konzultujte s príslušným zástupcom riaditeľa prípadne v online teste.

Do 5.r. = 1. vyšší kurz a prípraviek na štátne jazykové skúšky sa robia  osobitné testy.  Presné termíny testov  pre jednotlivé jazyky  a typy kurzov sú zverejnené v „skúšobných obdobiach“  v informáciách pre poslucháčov a do konca mája  budú zverejnené aj v tejto sekcii spolu s ponukou kurzov. Prajeme príjemné štúdium.

Presné informácie na zápis na budúci školský rok zverejníme koncom mája.

Jazyková škola prijíma poslucháčov:

do 1. ročníkov = začiatočník: priamym zápisom pred začiatkom školského roku, zvyčajne v máji. Oznam o zápise do 1. ročníkov je včas uverejnený v dennej tlači a všetky podrobné informácie sú vždy na informačných tabuliach na medziposchodí v budovách školy.

Na všetky testy si treba priniesť o.p., vedomosti, pero a 5 €.

do 2 až 4. a 6. ročníkov: externí záujemcovia sa prijímajú po úspešnom zvládnutí písomných prijímacích skúšok, ktoré sú spravidla v januári a v júni, t.j. v tom istom čase, keď aj interní poslucháči píšu polročné a koncoročné písomné postupové práce (PPP). Možnosti prijímania externých záujemcov na štúdium sú v jednotlivých jazykoch podmienené a obmedzené rozvrhovými dôvodmi (najmä v 2. polroku),

do vyšších a prípravných ročníkov na štátne jazykové skúšky: externí záujemcovia aj interní poslucháči sa prijímajú na základe úspešného zvládnutia vstupných testov do týchto ročníkov, ktoré sa píšu vždy v posledný júnový týždeň (24. až 26.6.2019) a náhradný termín (nie opravný) je v prvý septembrový týždeň. Na náhradný termín sa treba prihlásiť písomne, stačí mailom, na ktorý zareagujeme. Na test nepozývame, prihlásených otestujeme.(Termíny nájdete pod info poslucháčom.)  Výsledky testov nezverejňujeme, zoznamy prijatých sú vždy zverejnené až po náhradnom termíne v budovách školy a na webe školy.

Zápis do 1. ročníkov na školský rok 2019/2020 pokračuje…

Na Vazovovej 14 sa zapisujú 1. ročníky kurzov anglického, nemeckého a holandského jazyka, ktoré tam prebiehajú.

Na Palisádach 38 sa zapisujú kurzy Aj a Nj, ktoré tam prebiehajú, a všetky ostatné jazyky.

Vekový limit: 15 rokov k 31. 12. 2019, okrem kurzov pre deti.
Priniesť: občiansky preukaz alebo iný preukaz totožnosti, napr. pas.
Osobné údaje sa spracuvávajú podľa zákona č. 245/2008 Z.z.

Vybratý vyučovací čas je záväzný. Neskoršie prestupy nie sú možné. Študentom a pedagógom v prípade kolízie školského rozvrhu s naším kurzom poskytujeme v september/október hosťovacie povolenia (HP) – viď . informačný letáčik školy.

Podrobné informácie o prijímaní do jednotlivých kurzov

Prijímanie do prvých ročníkov = začiatočníci

Prijímanie do ostatných ročníkov

Pozrite si tiež: Ceny kurzov a poplatky.